Menu

Aktualności

Strona główna / Bez kategorii

Odpowiedź na pozew należy złożyć w formie pisma procesowego, które zgodnie z art. 126 § 1 kodeksu postępowania cywilnego powinno zawierać:

 

Pismo należy oznaczyć sygnaturą akt sprawy.

W odpowiedzi na pozew należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (o ile działa przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika).

W treści odpowiedzi na pozew należy wskazać w szczególności:

Czy odpowiedź na pozew można złożyć przez pełnomocnika?

  1. Zgodnie z art. 86 kodeksu postępowania cywilnego strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sadem osobiście lub przez pełnomocników.
  2. Jeżeli pozwany ustanowił pełnomocnika, do odpowiedzi na pozew należy dołączyć pełnomocnictwo lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa wraz z odpisem dla strony przeciwnej/wraz z odpisami dla doręczenia uczestniczącym w sprawie osobom.

W ilu egzemplarzach należy złożyć odpowiedź na pozew?

Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy wszystkich załączników dla doręczenia ich stronie przeciwnej.

Jak i kiedy należy składać wnioski dowodowe?

Art.3 kodeksu postępowania cywilnego strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody.

Art. 6 § 2 kodeksu postępowania cywilnego strony i uczestnicy postępowania obowiązani są przytaczać wszelkie okoliczności faktyczne i dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie i szybko.

Art. 232 k.p.c. strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Sąd może dopuścić dowód nie wskazany przez stronę.

Art. 229 k.p.c. nie wymagają dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli przyznanie nie budzi wątpliwości.

Art. 230 k.p.c., gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd mając na uwadze wyniki całej rozprawy może fakty te uznać za przyznane.

We wniosku o przeprowadzenie dowodu należy oznaczyć fakt podlegający stwierdzeniu oraz środek dowodowy, którym chcemy okoliczność udowodnić.

Strona powołująca dowód ze świadków winna ich wskazać tak, aby ich wezwanie było możliwe. Należy podać imię, nazwisko świadka, adres zamieszkania, względnie inny adres, pod którym możliwe jest doręczenie świadkowi wezwania.

Zgodnie z art. 130 [4] k.p.c. strona, która wnosi o podjęcie czynności połączonej z wydatkami, obowiązana jest uiścić zaliczkę na ich pokrycie w wysokości i terminie oznaczonym przez sąd. Sąd podejmie czynność połączoną z wydatkami, jeżeli zaliczka zostanie uiszczona w oznaczonej wysokości.

Zgodnie z art. 217 strona może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich we właściwym czasie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy, albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Sąd pomija twierdzenia i dowody, jeżeli są powoływane jedynie dla zwłoki lub okoliczności sporne zostały już dostatecznie wyjaśnione.

Czy stawienie się na rozprawę jest obowiązkowe?

Nieobecność pozwanego nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.

Zgodnie z art. 339 § 1, jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. Natomiast zgodnie z art. 340 wyrok wydany w nieobecności pozwanego nie będzie zaoczy, jeżeli pozwany żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności albo składał w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na piśmie.

Zgodnie z art. 214 kodeksu postępowania cywilnego rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć. Sąd może skazać na grzywnę stronę, jeżeli powoła się w złej wierze na nieprawdziwe okoliczności, które skutkowały odroczeniem rozprawy. Jeżeli nieprawdziwe okoliczności, które skutkowały odroczeniem rozprawy, zostały powołane przez pełnomocnika strony, sąd może go skazać na grzywnę.

Zgodnie z art. 214 [1] k.p.c. usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowania, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza sądowego.

Wówczas Sąd jest zobligowany do uwzględnienia wniosku i odroczenie rozprawy, a niestawiennictwo strony składającej wniosek o jej odroczenie jest usprawiedliwione, przez co nie może powodować negatywnych konsekwencji procesowych.

 

Adwokat Łódż - Kancelaria adwokacka z Łodzi z filią w Bełchatowie adwokata Piotra Morawca specjalizuje się w prawie karnym, odszkodowawczym i medycznym na obszarze Łodzi, Bełchatowa, gminy Bełchatów, powiatu bełchatowskiego oraz pozostałych okolicznych miejscowości. Oferta kancelarii obejmuje także zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i handlowego. W internecie kancelarię adwokacką adwokata P. Morawca łatwo znaleźć po następujących frazach: adwokat Łódź, adwokat Bełchatów, adwokaci Bełchatów, kancelaria adwokacka Bełchatów, kancelarie adwokackie Bełchatów, odszkodowania medyczne Bełchatów, odszkodowania Bełchatów.