Menu

Aktualności

Strona główna / Bez kategorii

Komentarz do umowy najmu lokalu mieszkalnego:

Stronami umowy najmu jest Wynajmujący ( osoba fizyczna bądź prawna  mająca tytuł prawny do lokalu) i Najemca.

 1. W umowie strony powinny być opisane szczegółowo tj. imię i nazwisko, bądź nazwa firmy, PESEL , NIP , REGON, adres stron lub siedziba firmy.
 2. Następnie strony powinny określić przedmiot umowy dokładnie oznaczając lokal będący przedmiotem umowy, powierzchnię, adres i numer Księgi Wieczystej wraz z oświadczeniem Wynajmującego , że jest właścicielem lokalu i ma tytuł prawny by nim rozporządzać.
 3. Strony powinny w umowie dokładnie określić wysokość czynszu, termin i sposób zapłaty i rozdzielić koszty czynszu najmu od opłat eksploatacyjnych oraz tych z tytułu zużycia mediów.
 4. Strony powinny w umowie określić wysokość kaucji. Kaucja pobierana jest dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego z tytułu dokonanych w trakcie trwania umowy najmu zniszczeń lub zużycia lokalu ponad normalne w trakcie jego użytkowania lub nieopłacania rachunków za media, opłat eksploatacyjnych lub czynszu najmu.
 5. Strony powinny również określić okres trwania umowy najmu, (na czas określony lub nieokreślony) i zasady i przyczyny wypowiedzenia umowy najmu jak na przykład sytuacji, gdy najemca używa lokalu w sposób niezgodny z umową lub jego przeznaczeniem albo powodujący jego nadmierne zniszczenie, przekraczające zwykłe, przeciętne zużycie wynikające z upływu czasu, lub najemca uporczywie narusza regulamin porządku domowego ustalony przez administratora budynku, lub w innych przypadkach określonych obowiązującymi przepisami.
 6. W umowie najmu powinny również zostać zawarte postanowienia co do obowiązków wynajmującego ( jak np. wynajmujący zobowiązuje się zapewnić najemcy możliwość korzystania z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, przez cały okres trwania umowy najmu) oraz najemcy( np. zobowiązanie ,że lokal będzie wykorzystywany tylko na cele mieszkaniowe. Pozostałe przykładowe obowiązki najemcy zwarte są w ustawie o ochronie praw lokatorów z dnia 21 czerwca 2001 r. – Dz. U. z 2001, nr 71, poz.733).
 7. Strony mogą również w umowie zastrzec, że wynajmującemu będzie przysługiwało prawo do wizytacji lokalu w celu ustalenia , czy jest wykorzystywany w sposób zgodny z przeznaczeniem –tj. na cele mieszkaniowe.
 8. Przy przekazaniu mieszkania najemcy bardzo istotne jest sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego. Dzięki niemu, podczas odbioru lokalu, można bez problemu porównać aktualny stan mieszkania z tym opisanym w dokumentach.
 9. Strony mogą w umowie uregulować również np. zakaz palenia w lokalu, zakaz przebywania zwierząt;
 10. Strony w umowie powinny również określić zasady komunikacji. Podać aktualne dane do korespondencji, w tym aktualny numer telefonu, adres email.
 11. Strony powinny w umowie sformułować pkt.

Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej Umowy jest Sąd właściwy dla lokalizacji nieruchomości, której najem dotyczy.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Podpisy własnoręczne wynajmującego i najemcy.

Adwokat Łódż - Kancelaria adwokacka z Łodzi z filią w Bełchatowie adwokata Piotra Morawca specjalizuje się w prawie karnym, odszkodowawczym i medycznym na obszarze Łodzi, Bełchatowa, gminy Bełchatów, powiatu bełchatowskiego oraz pozostałych okolicznych miejscowości. Oferta kancelarii obejmuje także zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i handlowego. W internecie kancelarię adwokacką adwokata P. Morawca łatwo znaleźć po następujących frazach: adwokat Łódź, adwokat Bełchatów, adwokaci Bełchatów, kancelaria adwokacka Bełchatów, kancelarie adwokackie Bełchatów, odszkodowania medyczne Bełchatów, odszkodowania Bełchatów.